پدر داستان نویسی فارسی ایران کیست؟1-محمد علی جمال زاده2-بزرگ علوی

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما