دستان هوشمند 3000777

سامانه پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما از طریق پیامک 3000777

۹۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز ملی سینما درایران در چه سالی در تقویم ملی ثبت شد ؟؟


روز ملی سینما درایران در چه سالی در تقویم ملی ثبت شد ؟؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روز سینما در چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد؟


روز سینما در چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روزملی سینما چه روزی است


روزملی سینما چه روزی است

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

درچه سالی روزسینمادرتقویم نوشته شد؟؟؟


درچه سالی روزسینمادرتقویم نوشته شد؟؟؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد


روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روزملی سینمادرچه سالی درتقویم ایران ثبت شد


روزملی سینمادرچه سالی درتقویم ایران ثبت شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

ایاقطره اهن باعث پوسیدگی دندان میشه 1بله 2خیر


ایاقطره اهن باعث پوسیدگی دندان میشه 1بله 2خیر

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد؟


اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

‎مصرف اب کشاورزی در ایران، چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخش است؟1.بیست و دو درصد2.دوازده درصد‎


‎مصرف اب کشاورزی در ایران، چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخش است؟1.بیست و دو درصد2.دوازده درصد‎

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف اب کشاورزی چند در صد بیشتر کل جهان دربخش کشاورزی است


مصرف اب کشاورزی چند در صد بیشتر کل جهان دربخش کشاورزی است

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما