دستان هوشمند 3000777

سامانه پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما از طریق پیامک 3000777

شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پرکشید


شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پرکشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه شعرسرودوعاشقانه پرکشید


شاعری که عاشقانه شعرسرودوعاشقانه پرکشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

آنجا که نام کوچک من آغاز می شود شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین پور


آنجا که نام کوچک من آغاز می شود شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین پور

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین پور


شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین پور

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

یه روز یه جنوبی گفت وقاف حرف آخر عشق است آنجا که نام کوچک من آغاز می شود شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر ک


یه روز یه جنوبی گفت وقاف حرف آخر عشق است آنجا که نام کوچک من آغاز می شود شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین پور

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

یه روز یه جنوبی گفت انجا که قاف اخر عشق است اغاز اسم من است از کیستبهرام نیشابوریقیصر امین پور


یه روز یه جنوبی گفت انجا که قاف اخر عشق است   اغاز اسم من است از کیستبهرام نیشابوریقیصر امین پور

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

کدامیک ازفواید کاسنی بعنوان گیاه معجزه گره؟1.تصفیه خون،شستشوی کبد2.ارامش معده،انهدام میکروبها


کدامیک ازفواید کاسنی بعنوان گیاه معجزه گره؟1.تصفیه خون،شستشوی کبد2.ارامش معده،انهدام میکروبها

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

کدام گزینه از فواید کاسنی به عنوان گیاه معجزه چیست


کدام گزینه از فواید کاسنی به عنوان گیاه معجزه چیست

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

از فواید کاسنی به عنوان گیاه معجزه گره -تصفیه خون و شستشوی کبد-آرامش معده و انهدام میکروب ها


از فواید کاسنی به عنوان گیاه معجزه گره -تصفیه خون و شستشوی کبد-آرامش معده و انهدام میکروب ها

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

مهمترین فوایدکاسنی؟


مهمترین فوایدکاسنی؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید