دستان هوشمند 3000777

سامانه پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما از طریق پیامک 3000777

مصرف اب کشاورزی درایرانچند درصد بیشترازمتوسط مصرف جهانیدرهمین بخشه؟


مصرف اب کشاورزی درایرانچند درصد بیشترازمتوسط مصرف جهانیدرهمین بخشه؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

**خندوانه**باز هم سلامباز هم رامبد جوان هستمخندوانه ایهاحالتون چطوره؟مصرف اب کشاورزی درایرانچند درصد بیشترازم


**خندوانه**باز هم سلامباز هم رامبد جوان هستمخندوانه ایهاحالتون چطوره؟مصرف اب کشاورزی درایرانچند درصد بیشترازمتوسط مصرف جهانیدرهمین بخشه؟1

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف اب کشاورزی در ایران متوسط چند درصد مصرف اب کشاورزی است درجهان


مصرف اب کشاورزی در ایران متوسط چند درصد مصرف  اب کشاورزی است درجهان

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف اب کشاورزی ایران چند برابر جهان است


مصرف اب کشاورزی ایران چند برابر جهان است

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف اب کشاورزی درایران چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی درهمین بخش است؟


مصرف اب کشاورزی درایران چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی درهمین بخش است؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف متوسط اب کشاورزی درایران چندبرابرمتوسط ان در جهان دراین بخش است


مصرف متوسط اب کشاورزی درایران چندبرابرمتوسط ان در جهان دراین بخش است

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف اب کشاورزی چند درصدبیشترازمصرف جهانی دراین زمینه است


مصرف اب کشاورزی چند درصدبیشترازمصرف جهانی دراین زمینه است

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

کدام شهرشاهراه ابریشمشرق را به غربپیوند داده؟


کدام شهرشاهراه ابریشمشرق را به غربپیوند داده؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

مصرف کدام کالای وارداتی قاچاق،باعث بیکاری بیشتری،میشود


مصرف کدام کالای وارداتی قاچاق،باعث بیکاری بیشتری،میشود

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

کدام کالای وارداتی قاچاق دربیکارشدن افرادجامعه موثرتره1پوشاک 2موبایل


کدام کالای وارداتی قاچاق دربیکارشدن افرادجامعه موثرتره1پوشاک 2موبایل

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما