دستان هوشمند 3000777

سامانه پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما از طریق پیامک 3000777

یه روز یه جنوبی گفت وقاف حرف اخر عشق است انجا که نام کوچک من اغاز میشود. شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر ک


یه روز یه جنوبی گفت وقاف حرف اخر عشق است انجا که نام کوچک من اغاز میشود. شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که سرودوپرکشید کیست.


شاعری که سرودوپرکشید کیست.

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه سرودوعاشقانه پرکشید که بود


شاعری که عاشقانه سرودوعاشقانه پرکشید که بود

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

یه روز یه مرد جنوبی گفت وقاف اخر عشق است انجا که نام گوچک من اغاز میشود .شاعری که عاشقانه سرودو عاشقانه پر کش


یه روز یه مرد جنوبی گفت وقاف اخر عشق است انجا که نام گوچک من اغاز میشود .شاعری که عاشقانه سرودو عاشقانه پر کشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

یه روز یه جنوبی گفت: «و قاف حرف اخر عشق استانجا که نام کوچک من اغاز می شود»شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر


یه روز یه جنوبی گفت: «و قاف حرف اخر عشق استانجا که نام کوچک من اغاز می شود»شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید


شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

یه روز یه جنوبی گفت از کدام شاعر است ؟


یه روز یه جنوبی گفت از کدام شاعر است ؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین ؟


شاعری که عاشقانه سرود و عاشقانه پر کشید 1- منوچهر آتشی 2- قیصر امین  ؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

شاعری که عاشقانه سرود وعاشقانه پر کشید ؟


شاعری که عاشقانه سرود وعاشقانه پر کشید  ؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی

وقاف حرف اخر عشق است از کدام شاعر است ؟


وقاف حرف اخر عشق است  از کدام شاعر است ؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی